چه زمانی کارخانه خود را ترک می کنید و تعطیلات جشنواره بهاری خود را سپری می کنید؟

2021-07-15

جشنواره سالانه بهار ما در تقویم قمری چین در 28 دسامبر تا هشتمین روز از اولین ماه به عنوان یک روز تعطیل تنظیم شده است.