آیا می توان تجهیزات را در هوای گرم نصب کرد؟

2021-07-15

می تواند ، البته ، توصیه می شود برای انتخاب زمان سرد کارگران نصب راحت تر خواهد بود.