آیا می توانم پول را به شما منتقل کنم و سپس شما به تأمین کننده دیگر بپردازید؟

2021-07-15

پرداخت مستقیماً به حساب شرکت ما یا حساب شخصی شخص حقوقی ما منتقل می شود.