آیا نیازمند میزان فروش مورد نیاز برای توزیع کننده هستید؟

2021-07-15

اگر این افتخار را دارید که نمایندگی ما باشید ، می توانید با توجه به شرایط موجود ، هدف فروش را اعلام و مذاکره کنید.