چند نفر پرسنل به خارج از کشور برای نصب تجهیزات اعزام کرده اید؟

2021-07-15

با توجه به نگرانی های ایمنی کارکنان در طول همه گیری فعلی ، شرکت ما به راهنمای نصب آنلاین روی آورده است.