چند روز به نصب تجهیزات نیاز دارید؟

2021-07-15

ما یک ماشین کمکی هستیم و نصب آن نسبتاً ساده است. دفترچه راهنمای نصب محصول ارائه شده است. اگر نمی توانید آن را درک کنید ، می توانیم راهنمایی های فنی ارتباطی را از طریق تلفن یا فیلم ارائه دهیم.