فاصله کارخانه شما با فرودگاه چقدر است؟

2021-07-15

یک ساعت راه است.