کارخانه شما چقدر با هتل شهر فاصله دارد؟

2021-07-15

در فاصله 1 کیلومتری.