مدت پرداخت شما چقدر است؟

2021-07-15

پیش پرداخت 50 deposit سپرده ، پرداخت 50 balance مانده مانده قبل از تولید و تحویل.