چگونه تجهیزات را بسته بندی می کنید؟

2021-07-15

ماشین های بزرگ در جعبه های چوبی بسته بندی می شوند/ماشین های کوچک در کارتن.